Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.honsanastroje.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu je Jan Honsa, se sídlem Fáberova 400, 391 65 Bechyně, IČ: 03148530, DIČ: CZ7702041402, zapsaného v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Tábor.

Poštovné a balné

je uvedeno v sekci Dodací a platební podmínky

Objednávka

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obč.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že měl možnost se seznámit s těmito veřejně přístupnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na horní liště úvodní stránky a má možnost se s nimi seznámit, případně o ně může požádat na e-mailu nebo tel. čísle, které jsou uvedeny v sekci "Kontakt". Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva a poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem úspěšného splnění smlouvy a tato data nejsou přístupná třetím nezúčastněným stranám s výjimkou přepravce (Česká pošta, PPL). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 Změna ceny vyhrazena. V případě změny cen produktů budete informováni telefonicky nebo e-mailem.

Možnosti objednávky

  • Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.: jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, kód a název zboží dle ceníku, způsob odebrání a dopravy, dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště), všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.Poskytnutím těchto údajů kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a úkonů s tímto spojených (fakturace,expedice...) - v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nebudou předány nezúčastněným třetím stranám s vyjímkou přepravce (Česká pošta , PPL).

Každá přijatá objednávka v tomto e-shopu je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu: info@honsanastroje.cz nebo telefonicky na čísle: 602818813. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, nebo již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že nakupující ve výše uvedené lhůtě zrušil objednávku, ale již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě. Odmítnutí, nevyzvednutí zásilky kupujícím

Pokud zákazník řádně odeslanou zásilku odmítne převzít nebo ji nepřevezme od přepravce v odběrné lhůtě, aniž by objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího učinění zrušil, má prodejce právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu kupujícím.

Tyto náklady odpovídají výši nákladů v závislosti na zvolený způsob přepravy při objednávce. Kupující je povinen požadovanou částku uhradit na účet prodávajícího do 7 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.

V případě, že i přes nevyzvednutí zásilky má kupující zájem na opětovném zaslání, bude zásilka znova odeslána, ale až po úhradě nákladů za nepřijatou/nevyzvednutou zásilku.


Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu provozovny prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 obč. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. V takovém případě je prodávající povinen vrátit s částkou za zboží i částku za zvolenou přepravu, avšak jen v takové výši, jako je výše nejlevnější formy přepravy, kterou prodávající nabízí.

V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ / DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení kupujícímu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
Záruka

Záruka na zboží je 24 měsíců pro spotřebitele, 12 měsíců pro firmy a živnostníky nakupující na IČ.

Postup reklamace

Svou reklamaci nám zašlete vždy a pouze e-mailem. Do reklamace uveďte číslo faktury, na které je reklamované zboží uvedeno, dále popište co možná nejpodrobněji závadu, pokud je to možné, tak i fotografie. Uveďte tel. kontakt na osobu, se kterou lze reklamaci řešit a vyčkejte naší reakce.
Pokud odešlete reklamaci bez provedení výše uvedeného postupu, je možné, že vaše reklamace bude vyřízena později než je nezbytně nutné - do 30dní od přijetí reklamace.


Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách, a každý kupující má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Obchodní podmínky v tomto znění nabývají platnosti 18.10. 2017 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.